Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej

Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá  zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň:
13.12.2013 (piatok) o 15.30 hod. na obecnom úrade v Zázrivej

s týmto programom:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov.
5. VZN obce Zázrivá o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Obce Zázrivá.
6. VZN obce Zázrivá o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady okrem  elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území Obce Zázrivá.
7. Programový rozpočet obce Zázrivá na roky 2014 – 2016.
8. Interpelácie poslancov.
9. Diskusia.
10. Schválenie uznesenia.
11. Záver.

 

JUDr. Matúš Mních
starosta obce Zázrivá

Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej