Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň:
15.08. 2014 /piatok/ o 15.30 hod. na obecnom úrade v Zázrivej

s týmto programom:
1.   Otvorenie zasadnutia.
2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3.   Voľba návrhovej komisie.
4.   Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov.
5.   Určenie rozsahu výkonu funkcie  (úväzku) starostovi obce na celé funkčné obdobie.
6.   Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie.
7.   Určenie  volebných obvodov a určenie počtu poslancov, ktorý sa v nich volí.
8.   Vyhradenie miesta na vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií.
9.   Interpelácie poslancov.
10.  Diskusia.
11.  Schválenie uznesenia.
12.  Záver.

 

JUDr. Matúš Mních
starosta obce Zázrivá

Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej