zasadanie Obecného zastupiteľstva

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvoláva starosta Mgr. Matúš Mních obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň:
25. 05. 2012 / piatok/ o 15.30 hod, na obecnom úrade v Zázrivej
s týmto programom:

1.    Otvorenie zasadnutia.
2.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3.    Voľba návrhovej komisie.
4.    Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov.
5.    Úprava rozpočtu obce, ZŠ na rok 2012.
6.    Prerokovanie a schválenie platu starostu obce.
7.    Interpelácie poslancov.
8.    Diskusia.
9.    Schválenie uznesenia.
10.    Záver.

Mgr. Matúš Mních starosta obce Zázrivá