Zateplenie a obnova fasády na budove jedálne základnej školy Zázrivá

Oznámením Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) č. MF/013971/2018-442 z 28. júna 2018 nám bola poskytnutá dotácia vo výške 5 000 eur. Uvedená dotácia bola poskytnutá na úhradu kapitálových výdavkov na účel: „Zateplenie a obnova fasády na budove jedálne základnej školy Zázrivá“.

Názov realizátora: Obec Zázrivá
Sídlo realizátora: Stred 409, 027 05 Zázrivá
IČO: 00315 010
Číslo oznámenia: MF/013971/2018-442
Výška poskytnutej dotácie: 5 000,- €

Dátum realizácie od – do: 14.10.2019 – 30.11.2019, Obec Zázrivá začala odovzdaním staveniska úspešnému dodávateľovi/zhotoviteľovi TOPOR, s.r.o, IČO: 44013345
Miesto realizácie: Stred 120, 027 05 Zázrivá, budova školskej jedálne ZŠ Zázrivá

Cieľ zámeru
Cieľom zámeru bolo znižovanie energetickej náročnosti budovy budove jedálne základnej školy Zázrivá – Stred 120 Zázrivá, znížením spotreby energie pri prevádzke verejných budov prostredníctvom realizácie opatrení pre zníženie energetickej náročnosti budovy – oprava porúch a zateplenie obvodovej steny minerálnou vlnou.

Dopady zámeru:
• zníženie spotreby energie a tým zníženie finančných výdavkov na spotrebu energií
• zabránenie neustálemu zvyšovaniu prevádzkových výdavkov spojených s opravou a údržbou budovy
• zlepšenie vzhľadu budovy
• zdravší a komfortnejší priestor pre výchovný proces maloletých detí
• znížená spotreba energií prispeje k efektívnejšiemu využívaniu prírodných zdrojov a k zníženiu tvorby emisií, ochrany ovzdušia a životného prostredia

Zámer rieši najmä zateplenie všetkých konštrukcií obvodového plášťa, výmenu okien a vstupných dverí. Zateplením objektu sa nezmenila dispozícia objektu. Uskutočnené boli stavebné úpravy vrátane zateplenia budovy školskej jedálne. Pred zateplením budovy bolo potrebné, postaviť lešenie, odstrániť uvoľnenú vrstvu fasády a nahradiť ich. Z dôvodu výrazného zaťaženia vlhkosťou soklovej časti boli na zateplenie spodnej časti použité izolačné dosky XPS s nízkou nasiakavosťou. Boli vymenené všetky vonkajšie parapety okien vrátane okien a vstupných dverí. Ďalej bolo realizované natiahnutie minerálnej vrstvy fasády vo farebnom odtieni a demontáž lešenia