Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v Zázrivej

Obec Zázrivá v rámci výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, získala financie na projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v Zázrivej“ – číslo zmluvy IROP-Z-302021K445-222-13 s podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

 

Kód projektu v ITMS2014+ 302021K445
Názov projektu Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v Zázrivej
Kód výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13
Prioritná os 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

 

Hlavný cieľ projektu:
Zlepšiť kľúčové zručnosti a kompetencie v prírodovednej, polytechnickej a jazykovednej oblasti a čitateľskej gramotnosti u žiakov ZŠ v Zázrivej, ktoré sú nevyhnutné pre udržanie zamestnateľnosti a žiadúcej mobility na trhu práce. Uvedený hlavný cieľ projektu bude naplnený dosiahnutím nasledovných špecifických cieľov projektu: zlepšenie výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce, zlepšenie technického vybavenia odborných učební zameraných na prírodné vedy, polytechnickú výchovu, výučbu jazykov a taktiež obnova školskej knižnice.

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

www.irop.sk

Odkaz na webové sídlo RO: www.mpsr.sk
Odkaz na webové sídlo SO: www.zilinskazupa.sk
Odkaz na webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk