Zberný dvor – zmena prevadzkovych hodin

Zberný dvor - zmena prevadzkovych hodin

Obec Zázrivá oznamuje, že od 01.12.2015 sa mení otváracia doba v priestoroch Zberného dvora obce Zázrivá

Otváracie hodiny

Pondelok         9:00 – 17:00

Utorok             zatvorené.

Streda             9:00 – 17:00

Štvrtok            zatvorené

Piatok              zatvorené.

Sobota            9:00 – 17:00

Nedeľa            zatvorené

Zmena prevádzkových hodín

Prevádzkovateľ zariadenia:

Obec Zázrivá, Stred 409, 027 05  Zázrivá

Kontaktná osoba

Jozef Zaťko – Stred 137, 027 05  Zázrivá

Zodpovedá za prevzatie odpadu v zariadení.

Manipulačná plocha z prekládkou odpadu obce Zázrivá je určený na bezplatné uloženie odpadu z domácností pre občanov, ktoré  preukážu vzťah k nehnuteľnostiam (byt, dom, garáž a pod. – nie podnikateľský subjekt) za podmienok stanovených v prevádzkovom poriadku zariadenia. Občan pri vykladaní odpadu do kontajnerov, dbá na pokyny obsluhy zariadenia.

Druh odpadu:

Drobný stavebný odpad (tehly, betón, obkladačky, dlažba a pod. zbavený papiera, plastov, dreva a pod.) a materiálov po drobných stavebných úpravách v bytoch a domoch, ktoré nevyžadujú stavebné povolenie. Maximálne množstvo pre uloženie do kontajnera je 200 kg/rok na jednu domácnosť.

Objemný odpad – len rozobratý drevený nábytok, skrine, sedacie súpravy, postele, okenné rámy bez sklenenej výplne a dosky do 2 metrov dĺžky a 1 metra šírky v množstve do 1 m3/rok na jednu domácnosť.

Kovový odpad – bez obmedzenia,

Elektrické spotrebiče (elektroodpad ako chladničky, práčky, TVP, PC, monitory a pod. v kompletnom stave z elektronikou) bez obmedzenia.

Sklenené fľaše a tabuľové sklo (okrem skla s drôtom) bez obmedzenia.

Plastové fľaše a tetra pak obaly.

Odpadový papier na recykláciu bez obmedzenia.

Pneumatiky – NIE!

Obsahom odpadu nemôže byť (na ich likvidáciu treba vyhľadať špecializované firmy):

Nerozobratý nábytok.

Uhynuté zvieratá.

Nebezpečný odpad

Nádoby po škodlivých surovinách, tekutinách, plynoch a pod., azbest

Chemické látky, farby, riedidlá a ich obaly.

Zmena prevádzkových hodín

Povinnosti dovozcu odpadu:

Pri dovoze odpadu do zariadenia je dovozca povinný prihlásiť sa u pracovníka zariadenia, a riadiť sa jeho pokynmi. Oboznámiť sa z prevádzkovým poriadkom zariadenia.

Občan pri vykladaní odpadu do kontajnerov, dbá na pokyny obsluhy zariadenia.

Dovozca je povinný predložiť službukonajúcemu pracovníkovi občiansky preukaz na zápis do evidencie.

V knihe dovozov odpadu pre štatistické vyhodnocovanie bude zapísané meno a priezvisko, bydlisko, druh a množstvo privezeného odpadu. Ďalšie osobné údaje nebudú zaznamenávané.

Návštevníkom zariadenia sa prísne zakazuje rozoberať a vynášať akékoľvek odpady uložené v zariadení.

V celom areáli zariadenia je prísne zakázané fajčiť, manipulovať s otvoreným ohňom a voľne sa pohybovať