VZN 2008

Názov
Dodatok č.1 k VZN 05-03-2004 Trhový poriadok
Dodatok č.1 k VZN 3-01-2003 o chove a držaní psov
Dodatok č.1 k VZN 11-02-2008 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám so sídlom alebo trvalým pobytom v obci
Všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá č. 11-02/2008 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám so sídlom alebo trvalým pobytom v obci Zázrivá
VZN 02-04-2008 o nájme a podnájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Zázrivá
VZN 05-10-2008 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní okrem dane z nehnuteľností na území obce Zázrivá
VZN 07-18-2008 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Zázrivá
VZN 10-02-2008 o správe a prevádzkovaní pohrebiska
VZN 14-01-2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Zázrivej a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Školských výchovno-vzdelávacích zariadení v Základnej škole v Zázrivej
VZN 15-02-2008 Nakladanie s odpadom