VZN 2010

Názov
VZN 06-07-2010 o podmienkach určovania a vyberanie miestneho poplatku
VZN 12-02-2010 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Zázrívá
VZN 13-02-2010 O hospodárení s majetkom obce a s majetkom štátu zvereným obci
VZN 17-01-2010 O hlasovaní obyvateľov obce – miestne referendum