VZN 2016

Názov
Dodatok č. 1 k VZN obce Zázrivá č. 20-02-2015, zo dňa 4. 12. 2015 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá
Prevádzkový poriadok pohrebiska
VZN 10-03-2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska
VZN 14-03-2016 o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá
VZN 15-03-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zázrivá