VZN 2018

Názov
VZN č. 18-03/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.
VZN č. 16-03/2018 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Zázrivá
VZN č. 03-03/2018 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov