VZN 2018

Názov
Dodatok č. 3 k VZN obce Zázrivá č. 20-02/2015, zo dňa 4.12.2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá
VZN č. 18-03/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.
VZN č. 16-03/2018 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Zázrivá
VZN č. 03-03/2018 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov