Matrika a Evidencia obyvateľstva

Potrebné doklady k trvalému a prechodnému pobytu
Vybavuje:
Bc. Monika Žúborová, matrikárka
tel.: 0902 304 817,
mail: monika.bariencikova@zazriva.com, podatelna@zazriva.com, matrika@zazriva.com

Hlásenie občana k trvalému a prechodnému pobytu :
– Občiansky preukaz
– Ak sa jedná o dieťa do 15 rokov, zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa
– Súhlas vlastníka resp. všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, kde sa hlásite k pobytu, s výnimkou prihlásenia jedného zo spoluvlastníkov, jeho manžela alebo nezaopatreného dieťaťa
– Vypísanie prihlasovacieho lístka k trvalého pobytu

Potvrdenie o trvalom pobyte:
– Občiansky preukaz
– Správny poplatok – 5,00 €

Zrušenie trvalého pobytu:
– Podáva vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti
– Občiansky preukaz
– Trvalý pobyt nie je možné zrušiť manželke spoluvlastníka ani jeho maloletému dieťaťu

Tlačivá pri zmene pobytu
Prihlasovací lístok na trvalý pobyt
Prihlasovací lístok na prechodný pobyt
Odhlasovací lístok z trvalého pobytu

Vydanie matričného dokladu:
– Žiadosť (žiadosť je v podstránke)
– Občiansky preukaz
– Správny poplatok – 5,00 € v hotovosti
– Prvý výpis po vzniknutej udalosti sa nespoplatňuje

Uzavretie manželstva:
1/ Rodný list
2/ Doklad o štátnom občianstve
3/ Potvrdenie o pobyte
4/ Úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné
5/ Doklad o rodnom čísle.
6/ Štátny občan SR s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklad – potvrdenie o pobyte, vydaný príslušným úradom cudzieho štátu; doklad o štátnom občianstve môže nahradiť predložením platného cestovného pasu Slovenskej republiky.
7/ Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží aj právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.
Doklady uvedené v 2., 3. a 5. bode možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu.

Určenie otcovstva pred a po narodení dieťaťa:
– Súhlasné vyhlásenie nezosobášených rodičov k otcovstvu dieťaťa
– Občiansky preukaz matky a otca dieťaťa
– Právoplatný rozsudok o rozvode matky, ak je rozvedená

Zápis do knihy úmrtí:
– 2 kópie listu o prehliadke mŕtveho, ktoré vydá lekár
– Občiansky preukaz zosnulého
– Občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb
– Prvý úradný výpis z knihy úmrtí (úmrtný list) sa vydáva bezplatne, za vydanie duplikátu sa platí – 5,00 €

Osvedčenie podpisu:
– Občan sa musí dostaviť osobne
– Občiansky preukaz
– Listina, na ktorej sa osvedčuje podpis
– Správny poplatok – 2,00 €

Osvedčenie listiny:
– Originál listiny
– Správny poplatok – 2,00 € za jednu stranu

Výpis a odpis z registra trestov
– IOM

Tlačivá žiadosti – matričný úrad
Čestné vyhlásenie
Žiadosť o vydanie vlastného matričného dokladu
Žiadosť o vydanie matričného dokladu pre rodinného príslušníka

zazriva