Nájomné zmluvy na hrobové miesto

Vybavuje:
Mgr. Karol Karcol, regionálny odbor
tel.: 0908 941 052
e-mail: karol.karcol@zazriva.com, info@zazriva.com,

Prenajímateľ zverejňuje situačné mapy pozemkov, s vyznačenými hrobovými miestami, na vývesných cintorínskych tabuliach a webovej stránke obce Zázrivá – www.zazriva.com v sekcii Informácie pre občana – Organizácie – Cintoríny (Nový cintorín, Starý cintorín, Prevádzkový poriadok pohrebiska).
Zmluvu o dlhodobom nájme hrobového miesta je možné uzatvoriť v pracovných dňoch podľa úradných hodín.

Úradné hodiny:
Pondelok 7:00 – 15:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:00 – 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:00 – 13:00