Osvedčovanie podpisov a listín, výpis z registra trestov

Osvedčovanie podpisov

Vybavuje:
Bc. Monika Žúborová, matrikárka
tel.: 0902 304 817
mail: monika.bariencikova@zazriva.com, podatelna@zazriva.com, matrika@zazriva.com

Potrebné doklady:
listina, na ktorej má byť osvedčený podpis,
občiansky preukaz alebo pas.

Upozornenie:
Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná v kancelárii obecného úradu!
V mimoriadnych prípadoch, ak o osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste, čas a miesto je treba vopred dohodnúť. Osvedčujúci orgán nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, zodpovedá však za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný. Na listinách určených na použitie v cudzine obec nevykonáva osvedčenie podpisu. V týchto prípadoch je potrebné obrátiť sa na notársky úrad.

Poplatok: 2,00 € za každý podpis.
Doba vybavenia: na počkanie.

Osvedčovanie listín

Potrebné doklady:
originál alebo osvedčená fotokópia listiny,
fotokópia listiny, OP osoby ktorá listinu predkladá.

Osvedčujúci orgán zodpovedá za to, že kópia listiny je zhodná s predloženým originálom. Neosvedčuje sa obsah, správnosť, ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Neosvedčuje listiny, ktoré majú byť použité v cudzine, alebo ak sú napísané v inom ako štátnom jazyku, s výnimkou českého jazyka.
Upozornenie: Fotokópia listiny musí byť dokonalá, presne zhodná s originálom, t. j. nie je prípustná nečitateľnosť textu, pečiatok a podpisov! Osvedčenie listiny sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti.

Poplatok: 2,00 € za každú, aj začatú stranu.
Doba vybavenia: na počkanie.

Preberanie žiadostí o výpis alebo odpis z registra trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v Bratislave

IOM

Doba vybavenia: na počkanie.

 

zazriva