Kamerový systém

Obec Zázrivá oznamuje občanom a širokej verejnosti, že od 01.09.2018 je obec monitorovaná rozšíreným kamerovým systémom.

Hlavným cieľom zámeru je bezpečnosť obyvateľstva, zníženie kriminality, zvýšenie bezpečnosti a ochrana majetku obce a obyvateľov. Kamerový systém zabezpečuje archiváciu záznamov a v prípade potreby vyhľadávať a spracovávať snímky pre príslušný policajný zbor.

Lokality boli vytypované na základe dôležitosti s pohľadu ochrany majetku a zhromažďovania občanov pre prvotné predchádzanie ohrozujúcich javov a zvyšovania bezpečnosti v obci.

Celkovo rozšírenie kamerového systému pozostáva z novo osadených 5  exteriérových kamier s denným a nočným videním v areáli Pastierskeho centra – areál v okolí amfiteátra za kultúrnym domom.

                Podnetom na rozširovanie kamerového systému je zvyšujúca sa majetková kriminalita, protispoločenské správanie mládeže, zvýšený počet vandalizmu a z toho plynúcich problémov. Veľkým problémom je aj získavanie dôkazových materiálov o skutkoch páchateľov. Všetky tieto problémy bude možné riešiť monitorovaním a zaznamenávaním pohybu osôb, vozidiel vo dne i v noci.

Záznamy budú jednak napomáhať prevencii kriminality, ale zároveň budú prínosom pri odhaľovaní kriminálnej činnosti v spolupráci s príslušnými orgánmi Policajného zboru SR.

 

Zoznam kamier a monitorovaného priestoru  v centre obce:

  1. Parkovisko – budova obecného úradu
  2. Námestie od ostrovčeka smerom nahor
  3. Námestie pred kostolom

 

Zoznam kamier a monitorovaného priestoru v areály pastierskeho centra:

  1. Pastierska koliba
  2. Pastierske humno
  3. Areál amfiteátra
  4. Pódium amfiteátra
  5. Pastierska koliba

 

Všetky objekty pastierskeho centra sú monitorované a zároveň zabezpečené poplašným systémom voči neoprávnenému vniknutiu, napojeným na centrálny pult s následným výjazdom ostrahy a kontaktovaním policajného zboru.