Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Zázrivá

Obec Zázrivá
v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Zázrivá, Stred, č. 122, 027 05 Zázrivá s predpokladaným nástupom 01.08.2021.

Kvalifikačné predpoklady:
• kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 MŠVVaŠ, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii pedagogického zamestnanca
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
• vykonanie 1. atestácie alebo jej náhrady
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• znalosť školskej, ekonomickej a pracovnoprávnej legislatívy základnej školy s právnou
subjektivitou
• ovládanie štátneho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov k prihláške do výberového konania:
• prihláška do výberového konania
• doklad o dosiahnutom vzdelaní (overená fotokópia), doklad o 1. atestácii (overená fotokópia)
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxi
• profesijný štruktúrovaný životopis
• lekárske potvrdenie o telesnej a zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti
• písomný návrh koncepčného zámeru rozvoja školy (rozsah max. 4 strany A4)
• ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle §15 zákona č. 138/2019 Z.z.
• súhlas so spracovávaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prihlášky do výberového konania žiadame zaslať najneskôr do 21. mája 2021 (pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky) na adresu:
Obec Zázrivá
Stred 409
027 05 Zázrivá

alebo osobne do podateľne Obce Zázrivá, v zatvorenej obálke.
Na obálke uviesť heslo: VK – riaditeľ ZŠ s MŠ Zázrivá– neotvárať!
Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splní podmienky.

V Zázrivej 21. 04. 2021

JUDr. Matúš Mních
Starosta Obce Zázrivá