POZVÁNKA NA ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň:
30. 06. 2021 / streda / o 16. 00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia,
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
3. Voľba návrhovej komisie,
4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov,
5. Zmena rozpočtu obce na rok 2021 rozpočtovými opatreniami.
6. Schválenie záverečného účtu,
7. Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce Zázrivá za rok 2020,
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021,
9. Diskusia,
10. Interpelácie poslancov,
11. Schválenie uznesenia,
12. Záver.

JUDr. Matúš Mních, v.r.
starosta obce Zázrivá