Ukončenie termínu podania žiadosti – aktualizácia Územného plánu obce Zázrivá doplnok č.3

Obec Zázrivá, ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia § 16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 30 otvára možnosť doplnenia – aktualizáciu Územného plánu obce Zázrivá a podľa § 22 ods. 1 citovaného zákona.
Cieľom spracovanie Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce je zmeniť a doplniť ÚPN obce Zázrivá v súlade s aktuálnymi potrebami územného rozvoja obce a jej obyvateľov.

Svoje žiadosti o doplnenie ÚPN obce Zázrivá zasielajte spolu so mapovým podkladom do 20.05.2022, na našu adresu:
Obec Zázrivá
Stred 409
027 05 Zázrivá

mailom: podatelna@zazriva.com alebo osobne v pracovných dňoch.