UZNESENIE zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 22.03.2013 č. 1-2013

obec Zázrivá

UZNESENIE
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej,
konaného dňa:  22.03.2013, č.: 1/2013.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:

A / Berie na vedomie:
1. Žiadosť p. Štefánie Špirkovej, Havrania 113 o pridelenie sociálneho bytu.
2. Žiadosť o rekonštrukciu cesty v Doline pod Borkom od rodín Smoleňovej, Mandincovej, Matúšovej a Mahútovej.
3. Žiadosť o opravu cesty na Mlynisku  k rodinnému domu Stred č. 319 p. Janky Lachovej.
4. Žiadosť p. Jána Záňa a p. Jozefa Záňa o presunutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu mosta v Doline z roku 2012 do roku 2013.
5. Postup starostu obce, jeho vyjadrenie k výsledkom kontroly vo verejnom obstarávaní v projekte stavby „ Rekonštrukcia Základnej školy Zázrivá“.
6. Informáciu starostu obce o zrušení pracovného miesta upratovačky na obecnom úrade k 30. 09. 2013.

B/ Volí:
1. Návrhovú komisiu: predseda: Bc. Jozef Jurík
člen:  Anton Drengubiak
člen:  Stanislav Žúbor.
2. Zapisovateľa:                           Ing. Ján  Žúbor.
3. Overovateľov  zápisnice:         Tibor  Bílek a Jozef  Červeň.

C/ Schvaľuje:
1. Zakúpenie náradia na cvičenie do posilňovne v obecných priestoroch v Materskej škole do sumy 500.- €.
2. Odpredaj obecného pozemku OVS, a.s. Dolný Kubín pod Čistiareň odpadových vôd a prístupovú cestu a to v zmysle GP č. 13955977-48/2012, úradne overeného 21. 12. 2012, parc. č. C KN 1026/19 – zast. plochy o výmere 828 m2 a parc. č. C KN 1026/20 – zast. plochy o výmere 206 m2 , v zmysle Zmluvy o budúcej zmluve , zo dňa 20. 05. 2010 za cenu: 6,60 €/m2, platnú v čase podpísania uvedenej zmluvy v zmysle VZN obce Zázrivá o cenách odpredávaných obecných pozemkov. Odpredaj pozemkov sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 1/2013, zo dňa 22. 03. 2013 bolo schválené v zmysle § 9a, ods. 8e, Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, za odpredaj hlasovali všetci 7 prítomní  poslanci Obecného zastupiteľstva v Zázrivej ( z 9 všetkých poslancov OZ, 2 poslanci neboli prítomní ) a to: Bc. Jozef Jurík, Tibor Bílek, Jozef Červeň, Anton Drengubiak, Ambróz Otruba, Peter Štyrák a Stanislav Žúbor.
Cena celkom je: 1034 x 6,6 = 6.824,40€, slovom šesťtisíosemstodvadsaťštyri Eur a 40 centov.
3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá o určení výšky finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí  s trvalým pobytom na území obce a v centrách voľného času.
4. Zapojenie verejného osvetlenia v časti obce „ Pri hájenke“  v počte štyri lampy o výkone po 50 W.

D/ Rozhodlo:
1. Nevyhovieť žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie pre: ZŠ Janka Matúšku, Dolný Kubín a Rímskokatolícku cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, centrum voľného času vo Važci z dôvodu platnosti VZN o určení výšky finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí  s trvalým pobytom na území obce Zázrivá a v centrách voľného času zriadených na území obce Zázrivá.
2. Vložiť do Klastra Orava riadny členský vklad vo výške 300.- € a mimoriadny vklad vo výške 6.000.- €.

JUDr.  Matúš  Mních
starosta  obce  Zázrivá

Na stiahnutie vo forme PDF