Návrh VZN číslo 20-03-2023, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá

Obecné zastupiteľstvo v Zázrivej podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 20-03-2023,
ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá
§ 1
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) ruší VZN obce Zázrivá č. 20-02-2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá, schválené dňa 04.12.2015.

§ 2
(1)  Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Zázrivej dňa ………….. uznesením č.
(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce.

 

JUDr. Matúš Mních
starosta

Návrh VZN číslo 20-03-2023, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá vo forme PDF na stiahnutie