Ako separovať

Ako separovať

Ako separovať

17 členských obcí Združenia obcí Mikroregiónu Terchovská dolina: Terchová, Teplička nad Váhom, Gbeľany, Strečno, Värín, Krasňany, Nezbudská Lúčka, Stráža, Zázrivá, Dolná Tižina, Lutiše, Nededza, Mojš, Stráňavy, Lysica, Belá,  Kotrčina Lúčka spolu separuje odpad a podporuje aktivity v oblasti separovaného zberu.

SEPAROVAŤ SA OPLATÍ! VIAC SEPARUJME MENEJ PLAŤME!

Najlepším odpadom je ten, ktorý nikdy nevznikne. Premýšľajme už pred nákupom, koľko odpadu následne z neho vznikne.Z vytvoreného odpadu však možno veľa znovu využiť, aby neskončil na skládke. Ak budeme správne triediť odpad, umožníme tak jeho ďalšie spracovanie a z odpadu vznikne výrobok, ktorý môžeme opäť použiť. Ušetríme tak prírodné zdroje, znížime plochy zavezené odpadom a ochránime životné prostredie pre nás i pre ďalšie pokolenia.

V KAŽDEJ OBCI MIKROREGIÓNU SÚ VYTVORENÉ PODMIENKY NA SEPARÁCIU ODPADU OBYVATEĽMI
niekde je zavedený zber do vriec, ktoré ste dostali do domácností,
niekde je kombinovaný zber vrecia + kontajnery,
niekde sú rozmiestnené iba farebné kontejnery na stanovištiach

Separovaný zber zabezpečuje na základe uzatvorenej zmluvy pre Mikroregión spoločnosť T+T, a.s.

Každá obec zaplatí odvoz a likvidáciu nevyseparovaného komunálneho odpadu i vyseparovaných zložiek podľa vyvezeného množstva.

AKO SEPAROVAŤ?
Vrecový systém zberu
Domácnosť vloží vytriedené zložky do vreca príslušnej farby a v deň vývozu, ktorý stanovuje zvozový kalendár, vyloží vrece pred dom na viditeľné miesto. Posádka pri vývoze vymení plné, použité vrece za poskladané nepoužité vrece, ktoré umiestni do schránky, resp. na iné bezpečné miesto tak, aby sa predišlo znehodnoteniu, prípadne strate vreca. Vrece je potrebné mať vyložené spravidla od 7:00 hod. V mimoriadnych prípadoch, kedy nie je možné vyviezť vrece v kalendárom určený deň je potrebné vyložiť vrece v nasledujúci deň.

Kontajnerový systém zberu
Domácnosť vytriedi doma vlastným spôsobom svoje odpady a následne ich prinesie a vloží do príslušnej farebne a textom označenej nádoby (kontajnera).

Ďalší separovaný odpad
Ako sú batérie a akumulátory, žiarivky, elektroodpad, pneumatiky, nadrozmerný odpad, železný šrot môžete odovzdať v zberných dvoroch, resp. sa zberajú v obci vo vyhlásených dňoch.

SKLO – Do ZELENÝCH NÁDOB patria:
Nevratné fľaše zo skla od nápojov, sklenené nádoby, zaváraninové poháre (bez obsahu), tabuľové sklo, sklené črepy a pod.
Nevhadzuje sa: Porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, drôtené a lepené sklo, TV obrazovky, žiarovky, žiarivky a pod.

PLASTY Do ŽLTÝCH NÁDOB patrí:
PET fľaše (nezabudnite stlačiť, zošliapnuť) od nápojov a rastlinných olejov – opláchnuté, plastové obaly z domácej chémie – aviváž, šampóny, čistiace prostriedky.Väčšie časti možno odniesť do zberných dvorov (záhradný nábytok, prepravky, plastové koše na odpadky a prádlo, vedierka, misky, polystyrén a pod.)
Nevhadzuje sa:
Znečistený plast (potravinami, zeminou, maltou, zaschnutou farbou alebo inou chemikáliou), celofán, novodurové rúrky, plastové predmety s obsahom kovových častí, podlahové krytiny, gumu, molitán, PVC, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálie, farby, použité plienky a hygienické potreby a pod.

Ako separovať – informačný leták v PDF na stiahnutie

Separujme! – informačný leták v PDF na stiahnutie

Separujme