Čiastočná uzávierka cesty 11/583 a dočasné dopravné značenie

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Dolnom Kubíne (ďalej len „ODI“) obdržal Vašu žiadosť, zaevidovanú pod číslom ORPZ-DK-ODI1-19-049/2023, o vydanie stanoviska k čiastočnej uzávierke cesty 11/583 a k dočasnému dopravnému značeniu (ďalej len „DZ“) a v zmysle § 2 ods. 1. písm. j) a § 3 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov Vám dáva nasledovné záväzné stanovisko:
S čiastočnou uzávierkou cesty 11/583 v km
1. 31,700-31,939
2. 33,509-33,550
3. 33,629-33,700
4. 34,380-34,620
v k.ú. Zázrivá okres Dolný Kubín, v termíne od 15.06.2023 – 30.06.2023 v zmysle § 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a s návrhom dočasného DZ na zabezpečenie pracovného miesta počas realizácie stavby „Rekonštrukcia a modernizácia cesty 11/583“ „súhlasíme“ a uplatňujeme si nasledovné podmienky:
• Vyobrazenie, vyhotovenie, tvar a umiestnenie dočasného DZ musí byť v súlade s vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z. z., o dopravnom značení.
• Musia byť dodržané TP 069 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pre použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest na pozemných komunikáciách.
• Práce spojené s čiastočnou uzávierkou musia byť vykonávané formou viaczmennej organizácie vykonávania týchto prác, s nasadením dostatočného počtu pracovníkov a techniky tak, aby časové trvanie uzávierky bolo obmedzené na čo najkratšie obdobie.
• Práce spojené s rekonštrukciou cesty 11/583 je potrebné vykonávať jednotlivo po uvedených úsekoch a to tak, aby neboli súbežne rozpracované viaceré úseky naraz.
• Pri realizácii stavby musia byť dodržané podmienky stanovené správcom cesty 11/583.
• V rozhodnutí o uzávierke musia byť určené osoby zodpovedné za údržbu dočasného DZ v dobrom technickom stave počas celého trvania prác.