Okrúhlica – pozvánka na členskú schôdzu

Okrúhlica, pozemkové spoločenstvo Zázrivá zvoláva dňa 10.03.2019 o 12,30 hod. členskú schôdzu valného zhromaždenia, ktorá sa bude konať v Kultúrnom dome Zázrivá s nasledovným programom:
1. určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. voľba návrhovej a mandátnej komisie
3. schvaľovanie účtovnej uzávierky
4. diskusia
5. uznesenie
6. občerstvenie, záver

V prípade nedostatočnej účasti podielnikov potrebných na schvaľovanie uzávierky (51%) bude určený ďalší termín zasadnutia na ten istý deň o 13.00 hod a ďalší termín o 13,30 hod.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Skubeň Cyril, predseda spoločenstva v.r.