Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva Vás žiada o spoluprácu pri doručení rozhodnutia č. OU-ZA-OOP4-2022/002886/SCH zo dňa 24.11.2022.
V zmysle § 26 ods. 2 správneho zákona Vás žiadame o zverejnenie tejto písomnosti u Vás obvyklým spôsobom ( v tlači, v rozhlase, na dočasnej úradnej tabuli Okresného úradu Žilina, ktorú prosíme zriadiť na Vašej úradnej tabuli).
Písomnosť je potrebné zverejniť na tabuli čo najskôr, po dobu 15 dní.

Po zverejnení písomnosti nám oznámte v ktorom časovom období bola písomnosť u Vás zverejnená. Možno na to využiť priloženú hlavičku dočasnej úradnej tabule na ktorej uvediete dátum vyvesenia, dátum zvesenia, potvrdíte ich podpisom a pečiatkou a naskenovaný dokument pošlete na adresu martin.schestag@minv.sk

Text rozhodnutia je prístupný na internetovej stránke Okresného úradu Žilina, odboru opravných prostriedkov – www.minv.sk v podtitule úradná tabuľa.

Za spoluprácu ďakujeme.

Prílohy:
Rozhodnutie č. OU-ZA-OOP4-2022/002886/SCH zo dňa 24.11.2022

JUDr. Adriána Sérešová
vedúca odboru

Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou v PDF

Rozhodnutie – OÚ-ZA-OOP4-2022/OQ2886/SCH v PDF

Výsledky voľbieb do VÚC Žilina, konané dňa 9.11.2013