Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Obec Zázrivá, na základe žiadosti žiadateľa: Mária Ligasová, Stred 1, 027 05 Zázrivá, zo dňa 07.02.2024 o výrub drevín rastúcich na pozemku pare. č. C-KN 1041/1 v k.ú. Zázrivá, oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznamu na Obecný úrad v Zázrivej, Stred 409, 027 05, resp. na adresu:stavebnyurad@zazriva.com….

2024-02-07 – Informácia o začatí konania – vyrub drevín v PDF