Informácia pre chovateľov ošípaných

Sú dva spôsoby, ako možno chovať ošípané – na klasickej farme, alebo na tzv. „D“ farme.

Klasická farma
Pokiaľ mám zaregistrovanú klasickú farmu, stačí ju rozšíriť o ošípané. Je potrebné zájsť na veterinárnu správu a tam rozšíriť farmu o chov ošípaných. Alebo si môžem zaregistrovať farmu novú. Potom je možné prisúvať ošípané zo zaregistrovaných chovov (vyplní sa tlačivo „Doklad o premiestnení ošípaných“ a zašle do CEHZ). Následne sa ešte zašle hlásenie zmien za príslušný mesiac, kde sa uvedie počiatočný stav ošípaných (pred prísunom) a konečný stav (po prísune). Hlásenie zmien sa posiela do 14. dňa nasledujúceho mesiaca. Pri zabíjaní sa domáca zabíjačka najneskôr 24 hodín vopred telefonicky nahlási na Regionálnu veterinárnu správu do Dolného Kubína – 043/5820 930, následne sa ošípaná odhlási z chovu na tlačive „Hlásenie zmien v počte ošípaných“ – kód 61 (do 14. dňa nasledujúceho mesiaca). Nie je potrebný zberný list z kafilérie! Na klasickej farme sa vedie individuálny register.

„D“ farma
Pokiaľ chcem kúpiť ošípanú len na dochovanie a zabitie, môžem si zaregistrovať tzv. „D“ farmu. Pri tejto registrácii nepotrebujem potvrdenie od veterinárnej správy. Farmu si zaregistrujem na tlačive „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ – vyplnené zašlem do CEHZ. Pridelia mi číslo farmy začínajúce písmenom D. Toto číslo ďalej používam pri nákupe ošípaných od zaregistrovaného chovateľa. Pri nákupe ošípanej na takúto farmu sa vypĺňa tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“. Pri domácej zabíjačke ošípanej zabíjačku nahlásim vopred telefonicky na veterinárnu správu do Dolného Kubína – 043/5820 930. Potom už nič neodhlasujem. Dôležité je, že:
– „D“ farma sa registruje na rodné číslo a slúži len na zabitie, prípadne dochovanie a zabitie ošípaných
– „D“ farmu si registrujem sám, bez potvrdenia veterinárov!
– „D“ farmu mi zaregistrujú len na rodné číslo, ktoré ešte nie je použité pri inej farme (bežnej)
– z „D“ farmy sa už ošípané neodhlasujú z centrálnej evidencie
– z „D“ farmy ošípanú nepresuniem ďalšiemu chovateľovi – čiže pokiaľ chcem chovať ošípané (prasnice) a predávať prasiatka, musím mať klasickú farmu

 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

– ošípané zakúpené na jarmoku v Poľsku, alebo od Poliaka z auta sa prihlásiť nedajú, pretože sa zvieratá dajú len prisunúť z iného chovu, ktorý má číslo
– z Poľska sa dá ošípaná prihlásiť len vtedy, pokiaľ je privezená oficiálne s platným TRACES certifikátom vystaveným veterinárnym lekárom v mieste pôvod

u (v Poľsku)

– s Centrálnou evidenciou hospodárskych zvierat (CEHZ) sa komunikuje písomne formou tlačív (registrácia fariem, presuny zvierat, prihlasovanie 

a odhlasovanie zvierat)

– všetky tlačivá nájdem na stránke Plemenárske služby SR, š.p. – www.pssr.sk v sekcii na stiahnutie – tlačivá CEHZ – tlačivá CEHZ pre ošípané (https://www.pssr.sk/index.php/sk/tlaciva-centralnej-evidencie-hospodarskych-zvierat/)
– adresa centrálnej evidencie, kam zasielam tlačivá je CEHZ, Rosinská cesta 12, 010 08 ŽILINA
– domáce zabíjačky sa nahlasujú vopred telefonicky na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu do Dolného Kubína – 043/5820 930
– informácie o centrálnej evidencii nájdem na stránke www.pssr.sk, prípadne u p. Janečkovej – 0908 676 326 (Plemenári Tvrdošín)
– pre informácie môžete volať v pondelok-piatok Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu do Dolného Kubína 0908 515 542 od 7:00 – 9:00

Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu (COVID) v regióne Oravy žiadame občanov chovateľov ošípaných, aby úkony k registrácii dočasne, pokiaľ to nie je nevyhnutné, nevykonávali osobný kontakt na RVPS Dolný Kubín, ale použili telefonický kontakt alebo e-mailový kontakt na RVPS.

RVPS Dolný Kubín, pracovisko Dolný Kubín:

e-mail: zdraviezvierat.DK@svps.sk
Tel.: 0911862841
0907728929
043/5820932

Leták Informácia pre chovateľov ošípaných v pdf

info pre chovateľov ošípaných v pdf

Prípad ošípaných doma: rysy, znaky poľovníctva