MENY A DOPLNKY č. 3 – ÚPN OBCE ZÁZRIVÁ – oznámenie o začatí prerokovávania

Obec Zázrivá, v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle §22, zákona č. 50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov,

predkladá
Zmeny a doplnky č. 3 – Územný plán obce Zázrivá – návrh
za účelom zverejnenia a verejného pripomienkovania.

Obec Zázrivá je podľa § 16 ods. 2 stavebného zákona, orgánom územného plánovania a v zmysle §18 ods. 4 tohto zákona je obstarávateľom územnoplánovacej dokumentácie, prostredníctvom Ing. arch. Dávida Goča, OSO ÚPP a ÚPD, reg. č. 395 (Tel: 044 4320594), v zmysle §2a stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Spracovateľom návrhu Zmien a doplnkov č. 3 – ÚPN obce Zázrivá je Architektonický ateliér Gam, Ružomberok, hlavný riešiteľ Ing. arch. Anna Gočová – autorizovaný architekt SKA.
Predmetom návrhu Zmien a doplnkov č. 3 – ÚPN obce Zázrivá je 6 zmien a 115 doplnkov k platnému ÚPN obce Zázrivá. Územnoplánovacia dokumentácia je spracovaná v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a v rozsahu vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

Územnoplánovacia dokumentácia je vystavená od dňa 13.04.2023 do dňa 13.05.2023 na Obecnom úrade v Zázrivej, na verejne prístupnom mieste a zverejnený aj na internetovej stránke obce – wwww.zazriva.com. Ďalej je k nahliadnutiu na Okresnom úrade Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, odd. územného plánovania, v pracovných dňoch a v pracovnej dobe.
Stanoviská a pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie je možné predložiť písomne na Obecný úrad v Zázrivej v lehote do 30 dní od doručenia tohto oznámenia. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia. Na pripomienky, podané po uplynutí určenej lehoty sa neprihliada .Ak sa dotknutí nevyjadria v určenej lehote, do 30 dní odo dňa oznámenia o prerokovávaní návrhu, bude mesto predpokladať, že súhlasia a k územnému plánu nemajú pripomienky.

S pozdravom
JUDr. Matúš Mních
starosta obce

 

Link na stiahnutie v zip – navrh UPN_Zazriva_dod_3