MIMORIADNA SITUÁCIA na území SR

V zmysle § 8 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a na základe uznesenia vlády SR č.111/2020 bola dňa 12.03.2020 od 06:00 hod. vyhlásená MIMORIADNA SITUÁCIA na území Slovenskej republiky.

§ 8 znie:
„ Vláda vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu pre ohrozené územie alebo pre územie, kde vznikla mimoriadna udalosť uvedená v § 3 ods. 2 ( ohrozenie verejného zdravia 2. stupňa) , ak rozsah ohrozeného alebo postihnutého územia presiahne územný obvod kraja.“

Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu:

„Vláda zriaďuje ústredný krízový štáb, ktorý koordinuje činnosť orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy a ďalších zložiek určených na riešenie krízovej situácie v období krízovej situácie. Predsedom ústredného krízového štábu je minister vnútra Slovenskej republiky.“

Ods. 3 „Na plnenie úloh podľa odseku 2 ústredný krízový štáb najmä
a) koordinuje činnosť krízových štábov,
b) spolupracuje s Bezpečnostnou radou Slovenskej republiky pri príprave opatrení na riešenie krízovej situácie,
c) kontroluje plnenie úloh a opatrení uložených vládou pri riešení krízovej situácie,
d) navrhuje vláde použitie účelovej rezervy finančných prostriedkov na riešenie krízovej situácie a odstraňovanie jej následkov.“

( § 2 zákona č. 387/2002 definuje pojem krízová situácia – je to obdobie počas ktorého ústredné orgány verejnej moci vyhlásia výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadnu situáciu. )

Na základe uznesenia č. 111/2020 VLÁDA SR ukladá od 12.03.2020 6:00 hod. prijímať opatrenia civilnej ochrany obyvateľstva a vykonávať opatrenia na riešenie krízovej situácie vo svojej pôsobnosti zamerané na zamedzenie ohrozovania života, zdravia, majetku, atď. ČLENOM VLÁDY a PREDSEDOM ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 111 z 11. marca 2020 v PDF

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 114 z 15. marca 2020 v PDF