Mimoriadne núdzové opatrenia – chov ošípaných

Na základe Štátnej veterinárnej a potravinovej správy je vyhlásené s účinnosťou od 3.8.2021 do odvolania mimoriadne núdzové opatrenie v súvislosti s extrémne sa zhoršujúcou situáciou vo výskyte afrického moru ošípaných v SR.

V okrese Poprad a Banská Bystrica s nárazníkovou zónou v okresoch Liptovský Mikuláš a Ružomberok bol zaznamenaný výskyt afrického moru ošípaných u diviakov. 

V prílohe sa nachádza Nariadenie pre chovateľov ošípaných, bod 4.

V súvislosti s extrémne sa zhoršujúcou situáciou vo výskyte afrického moru ošípaných v SR boli ŠVPS SR vydané MNO. Región Orava, okresy DK, NO, TV, k dnešnému dňu nie sú zaradené do žiadnej zóny s výskytom AMO, avšak upozorňujeme, že bol zaznamenaný výskyt AMO u diviakov v okrese Poprad a Banská Bystrica s nárazníkovou zónou v okresoch Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Podľa možností, v nadväznosti na uvedenú situáciu, Vás žiadame o informovanie občanov, ktorí chovajú ošípané vo Vašej obci s uvedenými vydanými Mimoriadnymi núdzovými opatreniami s časťou 4. ktorá sa týka konkrétne chovateľov domácich ošípaných.
Naďalej platí zákaz nakupovania ošípaných z neregistrovaných chovov ako domácich tak aj zahraničných.

MIMORIADNENÚDZOVÉOPATRENIA – Výpis pre obce.
4. Chovateľom ošípaných (komerčné farmy a drobnochovy/nekomerčné chovy)

NARIAĎUJEM
a) bezodkladne hlásiť všetky uhynuté ošípané poverenému úradnému veterinárnemu lekárovi a v reštrikčných pásmach podľa časti I, II a III prílohy I vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/605 a v nárazníkovej zóne zabezpečiť odber vzoriek od uhynutých ošípaných na laboratórne vyšetrenie a zabezpečiť odvoz kadáverov do spracovateľského podniku,
b) bezodkladne hlásiť všetky choré ošípané s príznakmi AMO poverenému úradnému veterinárnemu lekárovi a príslušnej RVPS, c) ošípané držať v uzatvorených priestoroch,
d) nepoužívať vedľajšie živočíšne produkty z diviačej zveri na kŕmne účely pre ošípané,
e) zákaz skrmovania kuchynských odpadov,
f) zákaz skrmovania zeleného krmiva v oblastiach s potvrdeným výskytom AMO u diviačej zveri,
g) premiestňovať ošípané len so súhlasom RVPS (potvrdenie dokladov na premiestňovanie ošípaných),
h) vykonať opatrenia proti vniknutiu diviakov do areálu farmy (dôkladné oplotenie farmy neprekonateľné pre diviačiu zver), prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom,
i) vykonať opatrenia proti kontaktu ošípaných s ulovenými a uhynutými diviakmi, ich časťami alebo výrobkami z diviačieho mäsa,
j) dodržiavať v chove zásady biologickej bezpečnosti – aktivovať dezinfekčné brody pri vstupe na farmu (do priestoru ustajnenia v nekomerčných chovoch), evidencia a kontrola pohybu dopravných prostriedkov a osôb, prezliekanie zamestnancov a návštevníkov farmy, dezinfekčné rohože pri vstupe do ustajňovacích priestorov(komerčné chovy),
k) skladovať krmivo pre ošípané mimo dosahu diviakov,
l) skladovať podstielkovú slamu mimo dosahu diviakov min. 90 dní pred jej použitím,
m) viesť zoznam chovateľov, ktorým boli predané ošípané,
n) mať vypracovaný a príslušnou RVPS schválený „Plán ochrany chovu pred zavlečením 1AMO“ (komerčné chovy),
o) vykonávať pravidelnú dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu chovných priestorov,
p) dodržiavať v chove zásady biologickej bezpečnosti, dezinfekčné rohože pri vstupe do ustajňovacích priestorov, prezliekanie, dezinfekcia používaných nástrojov, zákaz vstupu cudzích osôb do priestorov chovu ošípaných (nekomerčné chovy),
q) nakupovať ošípané výhradne od registrovaných chovateľov a mať o tom doklad (nekomerčné chovy)
r) dodržiavanie povinnosti identifikácie a registrácie chovov ošípaných od 1 kusa chovanej ošípanej.

Odôvodnenie:
Africký mor ošípaných (AMO) je vírusová, vysoko kontagiózna infekcia domácich ošípaných,európskych diviakov, amerických diviakov a afrických divo žijúcich sviňovitých (prasa
bradavičnaté, diviak štetinatý, diviak madagaskarský, diviak pralesný). Prejavuje sa rýchlym priebehom, s vysokými horúčkami, celkovou apatiou, slabosťou, inapetenciou, hnačkami, pneumóniou a krvácaniami rôznej veľkosti a tvaru v podkoží, na slizniciach, serózach a v tkanivách rôznych orgánov. Vyznačuje sa vysokou morbiditou a mortalitou (85 až 100%).
AMO je veľkou hrozbou pre chov domácich ošípaných a výkon poľovníctva nielen u diviačej zveri. V prípade výskytu AMO sa v ohnisku nákazy usmrcujú všetky domáce ošípané a
zastavuje resp. obmedzuje sa obchodovanie so živými ošípanými, spermou, vajíčkami, embryami, bravčovým mäsom a výrobkami z bravčového mäsa. Všetky tieto opatrenia sa prijímajú na základe európskej legislatívy vo všetkých členských štátoch EU rovnakým spôsobom.
Pri potvrdení choroby u diviačej zveri sa zastavuje resp. reguluje poľovania nielen na diviakov, ale aj ostatnú voľne žijúcu zver, obmedzuje sa pohyb v lese a zastavuje sa obchodovanie z mäsom od diviakov vrátane produktov.
Zdravotné a ekonomické riziká afrického moru ošípaných a diviakov Zdrojom nákazy sú infikované domáce a divo žijúce sviňovité. Najčastejší spôsob šírenia
nákazy je priamy kontakt s infikovaným biologickým materiálom (krv, sekréty, mäso, mäsové výrobky, kontaminované chovateľské prostredie, krmivo, dopravné prostriedky, ľudia, atď.).
Šírenie infekcie aerosólom je málo pravdepodobné. Vírus AMO je schopný cirkulácie v krvi 2nakazeného zvieraťa (virémia) až 60 dní. Inkubačná doba sa zvyčajne pohybuje v rozpätí 3 (akútna forma) až 15 dní. V prípade, že je infekčná dávka vysoká, inkubačná doba môže byť aj kratšia ako 3 dni.
Vysoká odolnosť vírusu v prostredí a tepelne neopracovaných mäsových výrobkoch- v krvi ošípaných pri 4 -c si zachová infekčnosť až 18 mesiacov, vo výkaloch pri 20 -c 11 dní, v surovom bravčovom mäse 15 týždňov, viberijskej a seranskej šunke až 140 dní a v parmskej šunke až 399 dní. A však žiadny infekčný vírus nebol nájdený vo varených alebo konzervovaných šunkách spracovaných pri minimálne 7o c. Schopnosť vírusu perzistovať v prostredí napriek dopadu na populácie diviakov v niektorých oblastiach s mortalitou 90% a zdanlivého vymiznutia vírusu, pôvodca AMO sa napriek prijatým rôznym prísnym stratégiám eradikácie po roku v oblastiach objavil znovu.
Špecifiká diagnostiky AMO u ulovených diviakov- percento pozitívnych ulovených diviakov v infikovaných oblastiach v roku 2014 korelovalo od 0,2% v Poľsku až po 1% pozitívnych ulovených diviakov z celkového počtu ulovených diviakov v Lotyšsku (zdroj EFSA 2015).
Naopak percento pozitívnych uhynutých diviakov sa pohybuje rádovo v desiatkach percent napr. takmer 80 % pozitívnych uhynutých z celkového počtu nájdených uhynutých diviakov
bolo v infikovanej oblasti v Českej republike. Z tohto dôvodu sa všetka naša pozornosť sústreďuje popri zastrelených diviakov hlavne na monitoring uhynutých diviakov. To isté platí pre monitoring domácich ošípaných – po vniknutí vírusu AMO do „panenského“ chovu predpokladáme akútny 1 00% úhyn infikovaných ošípaných s takmer nulovou
prežívateľnosťou infikovaných zvierat a následná 1 00% depopulácia zvierat v chove.
Vakcína proti AMO v súčasnosti vo svete nie je k dispozícii a preto ochrana zvierat spočíva napr. v dodržiavaní chovateľských podmienok- biologická ochrana chovov, regulácii
poľovania, kontrole obchodovania so živými zvieratami a ich produktmi. Európska únia predpokladá, že úspech v boji proti tejto chorobe závisí predovšetkým od veľkosti populácie diviakov. V tejto súvislosti by sa mali prijať striktné opatrenia na obmedzenie populácie diviakov v príslušných oblastiach na počet primeraný pre danú oblasť. Treba podporovať 3 programy spolupráce medzi poľnohospodárskym odvetvím a sektorom ochrany životného prostredia prispôsobené konkrétnej situácii členských štátov (riadenie lovu diviačej zveri, zákaz ďalšieho kŕmenia s výnimkou návnad za účelom lovu, poľnohospodárske postupy).
Na základe vyššie uvedeného hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky nariaďuje tieto mimoriadne núdzové opatrenia na základe rozšírenia afrického moru ošípaných v populácii diviačej zveri a domácich ošípaných na území Slovenskej republiky vzhľadom na to, že uvedená choroba môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat.
Na nariaďovanie mimoriadnych núdzových opatrení sa podľa § 52 ods. 1 písm. h) a n) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

Mimoriadne-núdzové-opatrenia-AMO

Opatrenia – obciam

Mimoriadne opatrenia