Návrh o podmienkach určovania a vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady

Návrh o podmienkach určovania a vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady

N á v r h
Všeobecne záväzného   nariadenia Obce Zázrivá č. … – 9/2015 o podmienkach určovania a vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území Obce Zázrivá

V zmysle §6 ods. 1 a §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 79/2015 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon číslo 79/2015 Z.z. o miestnych daniach“) schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce Zázrivá (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Zázrivá (ďalej len „VZN“).

Úvodné ustanovenia
§1
(1) Obecné zastupiteľstvo na základe zákona číslo 79/2015 Z.z. o miestnych daniach zavádza s účinnosťou od 1.1.2016 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).
(2) Základné ustanovenia, ktoré upravujú poplatníka, predmet poplatku, základ poplatku, základné ročné sadzby poplatku, oslobodenie od miestneho poplatku a zníženie poplatku správcom dane, vznik a zánik poplatkovej povinnosti, oznamovaciu povinnosť, vyrubenie poplatku a platenie poplatku sú uvedené v desiatej časti zákona číslo 79/2015 Z.z. o miestnych daniach.

§2
Predmet poplatku
Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Zázrivá (ďalej len obec“).

§3
Poplatník a vznik poplatkovej povinnosti
(1) Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosti nachádzajúce sa na území obce na účel podnikania.
(2) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľností vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom podľa ods. 1, ak na jeho základe:
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou,
d) užíva z dôvodu plnenia povinnosti vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník,
e) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.
(3) Ak viacero poplatníkov podľa ods. 1 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.
(4) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v ods. 1 a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.

§4
Sadzba poplatku
Sadzba poplatku je 0,0603 € za osobu a kalendárny deň.
Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad je 0,05  € za 1 kg odpadu.

§5
Určenie poplatku
(1) Určenie poplatku
a) pre fyzickú osobu – poplatníka sa poplatok za odpad sa určuje ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorého má alebo bude mať poplatník podľa §3 ods. 1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.
b) pre právnickú osobu  a fyzickú osobu podnikateľa – ako pre poplatníka sa poplatok určuje ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov.
c) odvážením drobného stavebného odpadu na zbernom mieste. Potom poplatník uhradí v hotovosti do pokladne obce Zázrivá poplatok za drobný stavebný odpad ( hmotnosť odpadu v kg x sadzba poplatku).
(2) Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet:
a) priemerného počtu zamestnancov neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom 1,
b) priemerného počtu ubytovaných osôb v určenom období, ktoré boli prechodne ubytované v nehnuteľnostiach, ktoré poskytujú ubytovacie služby
c) priemerný počet miest v zariadení, ktoré poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby.

§6
Oznamovacia povinnosť
(1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacie obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, v prípade určeného zástupcu aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti. Ak je poplatníkom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť tak uvedie názov alebo obchodné meno, sídlo, miesto podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, musí predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.

§7
Zníženie poplatku a odpustenie poplatku
(1) Obec poskytuje úľavy:
a) študentom a pracujúcim ubytovaným mimo miesta trvalého bydliska na území Slovenskej republiky vo výške 50% z ročného poplatku,
b) študentom a pracujúcim zdržujúcim sa v zahraničí z dôvodu štúdia alebo zárobkovej činnosti vo výške 75% z ročného poplatku
(2) Akceptovateľné doklady k žiadosti o poskytnutie úľavy:
a/ študenti: potvrdenie o štúdiu, študenti študujúci do 60 km od miesta trvalého pobytu sú povinní doložiť k žiadosti o úľavu aj potvrdenie o ubytovaní. Úľava za školský rok sa poskytuje do 1.1. ďalšieho zdaňovacieho obdobia, a to za celé toto obdobie.
b/ pracujúci ubytovaní mimo miesta trvalého bydliska: potvrdenie od zamestnávateľa (agentúry), v ktorom zamestnávateľ (agentúra) potvrdí, že poplatník je ich zamestnancom k 1.1. zdaňovacieho obdobia a miesto výkonu práce poplatníka je mimo miesta jeho trvalého pobytu. Pokiaľ je miesto výkonu práce do 60 km, je poplatník povinný predložiť navyše aj doklad, ktorý preukazuje ubytovania v mieste výkonu práce (vlastníctvo nehnuteľností, potvrdenie o prechodnom ubytovaní, nájomná zmluva a pod. Pracovná zmluva je akceptovateľná len vo výnimočných prípadoch a len po dohode so správcom dane,
(3) Ak poplatník nepredloží žiadosť o zníženie poplatku spolu s akceptovateľnými dokladmi do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia, nárok na zníženie poplatku na toto zdaňovacie obdobie mu zaniká.
(4) Jednotlivé druhy úľav nie je možné uplatniť súčasne a je možné ich uplatniť len jedenkrát ročne. Pri súbehu úľav sa uplatní úľava výhodnejšia pre poplatníka.
(5) Poplatník je povinný predkladať žiadosť o úľavu poplatku každoročne spolu s originálmi akceptovateľných dokladov. Kópiu originálu môže overiť notár, matričný úrad alebo starostom obce poverený pracovník.
(6) V prípade, že nie je potvrdenie v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj ich preklad, ktorý nemusí byť úradne overený.
(7) Iné doklady je možné akceptovať len so súhlasom správcu dane, a to len vo výnimočných
prípadoch.
(8) Žiadosť o zníženie, resp. odpustenie poplatku spolu s dokladmi môže podať poplatník aj za osoby spoločnej domácnosti, za ktoré plní povinnosti poplatníka.
(9) Starosta Obce Zázrivá môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť aj pod najnižšiu sadzbu alebo môže poplatok odpustiť.
(10) Obec zníži alebo odpustí poplatok len v prípade, ak si poplatník plní riadne poplatkovú povinnosť a nemá evidované nedoplatky z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za predchádzajúce obdobie.

§8
Vyrubenie poplatku a splatnosť
(1) Poplatok obec vyrubí každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
(3) Ak si poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť, správca dane poplatníka písomne vyzve na splnenie oznamovacej povinnosti v primeranej lehote.
(4) Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy, správca dane určí poplatok podľa pomôcok.

§9
Záverečné ustanovenia
(1) Správcom poplatku podľa tohto VZN je obec.
(2) Toto VZN:
a) bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa:  ……………… 2015,
b) bolo vyhlásené dňa: ………………….. 2015, vyvesením na úradnej tabuli obce,
c) nadobúda účinnosť dňa:  01. 01. 2016.

JUDr. Matúš Mních
starosta Obce Zázrivá

Tento návrh VZN bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli obce Zázrivá: 19. 11. 2015

Návrh o podmienkach určovania a vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady