Návrh VZN č. 18-2/2014 o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zázrivá č. 18-2/2014 o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Zázrivá.

Obec Zázrivá v rámci samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 36 ods. 7 písm. b) a c) zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o verejných vodovodoch a kanalizáciách“) vydáva pre územie obce Zázrivá toto všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe vykonávania opatrení núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej len „nariadenie“) upravuje na území obce Zázrivá:
a) dočasné obmedzenie, alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na
zabezpečovanie zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku
b) spôsob núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
c) spôsob zneškodňovania obsahu žúmp na území obce

Článok 2
Dočasné obmedzenie užívania pitnej vody

1. Obec Zázrivá v súčinnosti s prevádzkovateľom verejného vodovodu môže dočasne obmedziť, alebo prerušiť dodávku pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodov uvedených v zákone o verejných vodovodoch a kanalizáciách.
2. Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť obci a príslušným orgánom a
organizáciám prerušenie, alebo obmedzenie dodávky pitnej vody v termíne stanovenom § 32
zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách, vrátane obnovenia dodávky vody v
normálnom režime z verejného vodovodu.
3. Obmedzenie, prerušenie dodávky, zákaz užívania pitnej vody, ako aj ich ukončenie sa vyhlási oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.
4. V čase obmedzenia užívania pitnej vody je zakázané používanie pitnej vody na polievanie
záhrad, ihrísk a verejných priestranstiev, na umývanie áut, napúšťanie bazénov, na stavebné
účely a upratovanie, a to od vyhlásenia obmedzenia až do jeho zrušenia.

Článok 3
Núdzové zásobovanie pitnou vodou

1. Núdzové zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva v prípade prerušenia alebo obmedzenia
dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodov:
• mimoriadnej udalosti
• pri poruche na verejnom vodovode
• pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku
• pri obmedzení zásobovania vodou.
2. Náhradné zásobovanie do miest distribúcie pitnej vody v rámci núdzového zásobovania pitnou vodou sa vykonáva:
• cisternami
• dodávkami balenej pitnej vody
• inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody.
3. Náhradné zásobovanie pitnou vodou je vykonávané spravidla denne.
4. Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na odberných miestach oznámi obec na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.
5. Minimálna potreba pitnej vody pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou je 10 litrov na osobu denne. Minimálna potreba pitnej vody v mimoriadne nepriaznivých podmienkach je 5 litrov na osobu denne, najviac počas troch po sebe nasledujúcich dňoch.
6. Prevádzkovateľ verejného vodovodu zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní pitnou
vodou nedôjde k zníženiu jej kvality, pričom voda musí spĺňať všetky podmienky na kvalitu
pitnej vody.

Článok 4
Náhradné odvádzanie odpadových vôd

1. V prípade prerušenia, alebo obmedzia odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie z dôvodu mimoriadnej udalosti (pri poruche na verejnej kanalizácii, pri ohrození zdravia ľudí
alebo majetku, pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prác)
prevádzkovateľ verejnej kanalizácie zabezpečí ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne
odpadových vôd.

Článok 5
Zneškodňovanie obsahu žúmp

1. Užívateľ žumpy je povinný zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy na vlastné
náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby, alebo fyzickej osoby oprávnenej na
podnikanie, v súlade s platnými predpismi a to v intervale primeranom ku kapacite žumpy.
2. Užívateľ žumpy na požiadanie kontrolných orgánov preukazuje splnenie povinnosti podľa ods.
1. originálom dokladu o zneškodnení obsahu žumpy.
3. Obsah žumpy je zakázané vypúšťať alebo vyvážať do:
a) povrchových a podzemných vôd na pozemkoch v intraviláne a extraviláne obce
b) stokovej siete verejnej kanalizácie
c) dažďovej kanalizácie
d) odvodňovacích rigolov, záhrad, na trávnaté plochy, poľnohospodárske a lesné pozemky a
iné plochy, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.

Článok 6
Kontrolná činnosť

Kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia sú oprávnení vykonávať:
1) Hlavný kontrolór
2) Poverení zamestnanci obce

Článok 7
Sankcie
1. Porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia je priestupkom podľa § 40 ods. 1 písmeno j) zákona o verejných vodovodoch kanalizáciách.
2. Za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia môže byť v priestupkovom konaní uložená Obcou Zázrivá pokuta od 16 € do 331 €.
3. Obec uloží pokutu od 99 eur do 3 319 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila obmedzenia a zákazy v zmysle článku 2 tohto nariadenia, alebo pokutu do 6 638 € za porušenie povinností v zmysle článku 5 tohto nariadenia.

Článok 8
Spoločné ustanovenia

1. Na území obce vyhlasuje, organizuje a riadi úlohy spojené s krízovou situáciou predseda
krízového štábu, ktorým je starosta obce.
2. Informácie pre obyvateľov sa vykonávajú prostredníctvom úradnej tabule obce a internetovej stránky obce.

Článok 9
Záverečné ustanovenia

Tento návrh všeobecne záväzné nariadenie bol zverejnený na úradnej tabule obce Zázrivá:

JUDr. Matúš Mních
starosta obce Zázrivá

Návrh VZN č. 18-2/2014  o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp