Návrh VZN č. 21-01/2014 obce Zázrivá o určení školských obvodov

Návrh VZN č. 21-01/2014 obce Zázrivá o určení školských obvodov

Návrh
Všeobecné záväzné nariadenie č. 21-01/2014 obce Zázrivá o určení
školských obvodov

Obecné zastupiteľstvo v Zázrivej v zmysle § 6 a 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 8 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov, sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len nariadenie/.

Čl. 1
Účel a predmet
1. Účelom tohto VZN v súlade so zákonmi č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, podľa platných zákonov a zákona č. 416/2001 Z.z čl. 12 § 4 ods.11 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky je určiť školský obvod pre plnenie školskej dochádzky.

Čl. 2
Školský obvod
1. Školský obvod základnej školy, ktorú zriadila obec , tvorí  územie obce  Zázrivá.
2. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne podľa odseku 3.
3. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý. Zriaďovateľ tejto základnej školy, oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode.
4. V prípade vyradenia základnej školy zo siete a jej následného zrušenia obec určí školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku podľa odsekov 2 a 3. Ak sa tak nestane, školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku, určí okresný úrad, odbor školstva v Žiline.

Čl. 3
Určenie školského  obvodu
Školský obvod pre základnú školu, ktorej zriaďovateľom je obec  Zázrivá,  sa určuje na území obce Zázrivá Základná škola Zázrivá, Stred 122,  027  05  Zázrivá.

Čl. 4
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto nariadenia bol vyvesený dňa 3. 11. 2014 na úradnej tabuli Obce  Zázrivá a zverejnený na internetovej stránke Obce  Zázrivá.
2. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Zázrivá
č. 21-01/2014,  zo dňa ……………2014.
3.  Toto nariadenie bolo vyhlásené dňa…………….2014 jeho vyvesením na úradnej tabuli
Obce Zázrivá a nadobúda účinnosť dňa  …………………2014.

……………………………………
JUDr.  Matúš  Mních
starosta obce  Zázrivá

Návrh VZN č. 21-01/2014 obce Zázrivá o určení školských obvodov