Návrh VZN KTORÝM SA UPRAVUJÚ NIEKTORÉ PODMIENKY DRŽANIA PSOV

zazriva

Návrh

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ZÁZRIVÁ

č. …../2018

KTORÝM SA UPRAVUJÚ NIEKTORÉ PODMIENKY DRŽANIA PSOV

 

Obec Zázrivá v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v zmysle ustanovení zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).

 

Čl. 1

Účel úpravy

 1. Toto VZN ustanovuje niektoré podrobnosti o držaní a vodení psov na území Obce Zázrivá podľa platnej legislatívy.

 

Čl. 2

Evidencia psov a náhradná známka

 1. Evidenciu psov v zmysle príslušného zákona vedie Obec Zázrivá.
 2. V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty známky, Obec Zázrivá vydá držiteľovi psa náhradnú známku za úhradu 0,83 EUR. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.

 

Čl. 3

Vodenie psov

 1. Vodiť psa je možné len v súlade s príslušným zákonom a týmto VZN.
 2. Vymedzené miesta, kde je vstup so psom zakázaný:
 3. Detské ihriská a pieskoviská
 4. Cintorín vymedzený oplotením.
 5. Zákaz vstupu so psom na uvedené miesta Obec Zázrivá viditeľne označí.

 

Čl. 4

Znečisťovanie verejných priestranstiev

 1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.

 

Čl. 5

Kontrolná činnosť

 1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN sú oprávnení vykonávať:
 2. príslušník Policajného zboru SR.
 3. Poverený pracovník obce.

 

Čl. 6

Priestupky a sankcie

 1. Priestupku sa dopustí ten, kto poruší príslušné ustanovenia zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

 

Čl. 7

Záverečné ustanovenia

 1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce Zázrivá dňa: 22.10.2018.

 

 JUDr. Matúš Mních

starosta Obce Zázrivá