Návrh VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na rok 2014

N Á V R H
Dodatku č. 1  ku
Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zázrivá
č. 7 – 21/2013, zo dňa 13. 12. 2013
o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností
na území Obce Zázrivá

Týmto dodatkom sa mení v zmysle  zákona č. 582/2004 Z.Z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a novely zákona č.: 268/2014 Z.z. :

1. § 6 Sadzba dane, ktorý bude znieť:
Ročná sadzba dane je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 0,083€
– základná sadzba sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 0,066 € za každé ďalšie nadzemné podlažie,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane stavieb  na vlastnú administratívu (hospodárske budovy) 0,072 €
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu 0,44 €
– základná sadzba sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 0,077 € za každé ďalšie nadzemné podlažie
d) samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáži a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov     0,33 €
– základná sadzba sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 0,077 € za každé ďalšie nadzemné podlažie
e) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou    0,33 €
– základná sadzba sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 0,077 € za každé ďalšie nadzemné podlažie
f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou    0,33 €
– základná sadzba sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 0,077 € za každé ďalšie nadzemné podlažie
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,66€
– základná sadzba sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 0,077 € za každé ďalšie nadzemné podlažie
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostaným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 0,900 €
– základná sadzba sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 0,070 € za každé ďalšie nadzemné podlažie
ch) za ostatné stavby    neuvedené v písmenách a) až f) 0,440 €
– základná sadzba sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 0,077 € za každé ďalšie nadzemné podlažie

2. § 11 Vznik a zánik daňovej povinnosti, doplňuje sa odsek (5), ktorý bude znieť:
(5) V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dedením  v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutím o dedičstve.

3. § 10 Platenie dane, ktorý bude znieť:
(1) Obec vyrubí daň rozhodnutím. Obec daň nižšiu ako 3.- €   v úhrne nebude vyrubovať ani vyberať. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Tento návrh dodatku bol prerokovaný obecným zastupiteľstvom dňa: 24. 10. 2014 a bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 27. 10. 2014

JUDr. Matúš Mních
starosta Obce Zázrivá
Návrh VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na rok 2014