Návrh VZN O umiestňovaní volebných plagátov

N á v r h

O B E C    Z Á Z R I V Á
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. …………./2015
O umiestňovaní volebných plagátov.
Obec Zázrivá (ďalej len „Obec“) podľa § 6 ods.1) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na § 24 ods. 13) zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do NR SR v znení neskorších predpisov, § 19 ods. 7) zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších právnych predpisov, § 27 zákona č. 303/2001 z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších právnych predpisov, § 30 ods. 10) zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších právnych predpisov, § 15 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní, § 16 zákona č. 181/2014 Z. Z. O volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších právnych predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“):

PRVÁ ČASŤ ÚVODNÉ USTANOVENIE § 1 Predmet úpravy
1. Toto VZN upravuje organizáciu vylepovania a vymedzenie miesta na verejnom priestranstve na území obce určeného na vylepovanie volebných plagátov politických strán, hnutí, koalícií politických strán (ďalej len strany), petičných výborov a nezávislých kandidátov (ďalej len NEKA) pre voľby územnej samosprávy, Národnej rady SR, samosprávnych krajov, Európskeho parlamentu, prezidenta republiky a vykonanie referenda.

DRUHÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIE § 2 Organizácia vylepovania volebných plagátov
1. Na miestach určených týmto VZN môžu vylepovať volebné plagáty len členovia strany, ktorých členovia kandidujú vo voľbách, petičné výbory a NEKA, respektíve osoby, ktoré sa preukážu splnomocnením týchto subjektov.
2. Strany, petičné výbory a NEKA sa považujú za oprávnené a povinné osoby na plnenie práv a povinností vyplývajúcich z toho VZN.
3. Vylepovanie plagátov na určených miestach organizuje správca vylepovacích miest.
4. Spravovaním vylepovacích miest sa poveruje Obecný úrad v  Zázrivej.

§ 3 Miesta na vylepovanie volebných plagátov
1. Strany, petičné výbroy a NEKA môžu vylepovať volebné plagáty na verejných priestranstvách len na plochách osobitne určených na vylepovanie plagátov (ďalej len vylepovacie plochy).
2. Vylepovacie plochy sú určené pre všetky kandidujúce strany, kandidátov petičných výborov a NEKA, ktorí kandidujú vo voľbách, v prípade referenda pre strany, ktoré informujú o referende. Takto vyhradené plochy musia zodpovedať zásadám rovnosti.
3. Na území Obce Zázrivá môžu strany, kandidáti petičných výborov a NEKA vylepovať volebné plagáty na  betńových rúrach  umiestnených pred kultúrnym domom v Zázrivej.
4. V prípade, že plocha určená na vylepovanie volebných plagátov je zaplnená a strana, kandidát petičného výboru alebo NEKA nemá priestor na umiestnenie svojho plagátu je člen strany, člen petičného výboru alebo NEKA, respektíve osoby, ktoré sa preukážu splnomocnením týchto subjektov povinný informovať o tejto skutočnosti pracovníkov Obecného úradu v  Zázrivej.
5. Vylepovanie volebných plagátov na iných miestach verejných priestranstiev je neprípustné.
6. Neprípustné je aj vylepovanie volebných plagátov na brány domov, steny budov v súkromnom vlastníctve a stĺpy verejných rozvodov nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách.

§ 4 Termíny na vylepovanie plagátov
1. Pre voľby do NR SR – obec vyhradí vylepovacie miesto dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a končí 48 hodín predo dňom konania volieb. 1
2. Pre voľby do Európskeho parlamentu – umiestňovať volebné plagáty na verejných priestranstvách možno začať 21 dní predo dňom volieb len na tých miestach, ktoré vyhradila obec svojím všeobecne záväzným nariadením.
3. Pre voľby do samosprávnych krajov – časom volebnej kampane sa rozumie obdobie začínajúce 17 dní a končiace 48 hodín pred začatím volieb, obec na účely volebnej kampane najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb vyhradí plochu na vylepovanie predvolebných plagátov.3
4. Pre voľby do samosprávy obcí – kampaň sa začína 17 dní a končí sa 48 hodín pred začiatkom volieb, miesta na umiestňovanie plagátov vymedzí obec svojím VZN.4
5. Pre voľby prezidenta SR – kampaň pred voľbou sa začína 15 dní a končí sa 48 hodín pred začiatkom voľby, ak sa koná druhé kolo voľby, kampaň sa začína vyhlásením výsledkov prvého kola voľby ústrednou volebnou komisiou a končí sa 48 hodín pred konaním druhého kola voľby. Obec určuje v tomto VZN miesta na vylepovanie plagátov v zmysle § 51 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta SR a najmä § 6 ods. 1, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 5
6. Pre referendum – obmedzenie platí len pre zverejňovanie výsledkov prieskumov verejnej mienky, ktoré sa týkajú otázok predložených v referende – možno ich zverejniť najneskôr tri dni predo dňom konania referenda, vylepovanie propagačných plagátov môže začať dňom vyhlásenia referenda. Obec určuje v tomto VZN miesta na vylepovanie plagátov v zmysle § 27 zákona č. 564/1992 Zb. o spôsobe konania referenda a najmä § 6 ods. 1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.6

§ 5 Všeobecné a záverečné ustanovenia
1. Strany a NEKA, prípadne nimi poverené osoby, ktorí vylepili volebné plagáty sú povinní do 15 dní po vykonaní volieb plagáty odstrániť.
2. Za porušenie ustanovení tohto VZN môže starosta uložiť sankciu podľa osobitného predpisu . 7
3. Zmeny tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou poslancov prítomných na zasadnutí.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa ……………………..2015 uznesením č. …../2015.

Starosta Obce  Zázrivá
JUDr.  Matúš  Mních

1 § 2 ods. 2) zákona č. 181/2014 Z. Z. O volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č.       85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
2 § 19 ods. 7) zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do EP
3 § 27 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov
4 § 30 ods. 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
5 § 15 ods. 18 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta
6 § 17 ods. 1 zákona č. 564/1992 Zb. o spôsobe konania referenda
7 Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení a § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

Návrh VZN O umiestňovaní volebných plagátov