Odvolanie mimoriadnej situácie snehovej kalamity na území obce Zázrivá

Odvolanie mimoriadnej situácie snehovej kalamity na území obce Zázrivá

Po vykonaní záchranných prác a z dôvodu, že už nehrozí ďalšie nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia a majetku, obec podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov obec Zázrivá

odvoláva
dňa 19.01.2019 o 16.00 hod. mimoriadnu situáciu na území obce.

Ďalšia činnosť na území obce bude vykonávaná podľa ďalších riadiacich aktov starostu obce.
Toto odvolanie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
V Zázrivej, dňa 19.01.2019
JUDr. Matúš