Okresné športové hry pre seniorov

 

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Dolný Kubín v spolupráci z obcou Zázrivá, organizuje Okresné športové hry pre seniorov v obci Zázrivá.

Poslanie a cieľ podujatia:
Pohybová aktivita seniorov pre zdravé a aktívne starnutie v každom veku.

Usporiadateľ:
Okresná organizácia JDS Dolný Kubín s podporou mesta Dolný Kubín v rámci grantu „ Šanca pre všetkých “, v spolupráci so ZO JDS Zázrivá, obcou Zázrivá a TJ Orava Dolný Kubín.

Miesto konania:
Zázrivá – športový areál

Dátum konania:
20. júna 2019, 10°°hod.

Vekové kategórie muži aj ženy:
I. ) do 65 rokov – narodení v roku 1954 a mladší
II. ) 66 -70 rokov- narodení 1949 — 1953
III. ) nad 70 rokov- narodení 1948 a starší Rozhoduje rok narodenia

Uvedené kategórie neplatia pre disciplíny hod granátom na cieľ a streľba zo vzduchovej pušky.
Disciplíny:
Muži: beh na 60 a 100 m, vrh guľou (do 70 rokov 4 kg, nad 70 rokov 3 kg), hod granátom na cieľ, hod granátom do diaľky, streľba zo vzduchovej pušky.
Ženy: beh na 50 a 100 m, hod váľkom do diaľky, hod granátom na cieľ, hod granátom do diaľky, streľba zo vzduchovej pušky.

Povinnosti súťažiacich:
súťažiaci sú povinní:
priniesť si športové oblečenie a obuv vhodné na nimi prihlásené disciplíny,
pridŕžať sa a riadiť sa pokynmi organizátorov a rozhodcov,
súťažiť v duchu „fair play “,
dbať na svoje zdravie,
uskutočniť sľub pretekárov.

Prihlášky:
Súťažiacich, členov JDS, na okresné športové hry nahlasujú ZO JDS. Účastnícky poplatok 2 € za svojich súťažiacich uhrádza organizátorovi vysielajúca ZO JDS.
Cestovné hradí vysielajúca organizácia.
Prihlášky doručí ZO JDS organizátorovi najneskoršie do 1. júna 2019 na e-mailovú adresu ooidsdk@gmai1.com. prípadne poštou na adresu Ing. Štefan Stieranka, Mierová 1961/9-7, 026 01 Dolný Kubín do 1. júna 2019.
V prihláške uvedie názov JDS, meno pretekára, presný dátum narodenia pretekára a disciplíny, v ktorých bude štartovať.
Pre prihlásených súťažiacich, vedúcich výprav a organizačný štáb organizátor zabezpečí stravu.
V prípade možnosti organizátor zabezpečí stravu v cene 3,00 € aj pre ostatných nahlásených účastníkov (divákov). Pokiaľ bude záujem o divácku účasť, je potrebné počty nahlásiť do 1. júna 2019 spolu so súťažiacimi (strava bez záruky!).