Opravy a úpravy pomníkov na miestnom cintoríne v Zázrivej

Upozorňujeme nájomcov hrobových miest, že v zmysle platného prevádzkového poriadku pohrebiska v obci Zázrivá, je povolené realizovať stavebné úpravy hrobového miesta len na základe  povolenia prevádzkovateľa pohrebiska, pričom za stavebnú úpravu sa považuje vybudovanie alebo oprava obruby, osadenie alebo oprava pomníka, náhrobnej dosky hrobového miesta, vybudovanie alebo oprava urnovej schránky.
Stavebné úpravy je nájomca povinný nahlásiť prevádzkovateľovi pohrebiska t.j. na Obecnom úrade v Zázrivej pred ich uskutočnením!
Po ukončení stavebných alebo kamenárskych prác je nájomca povinný dať okolie hrobového miesta neodkladne do pôvodného stavu na vlastné náklady.
Stavebný odpad, ktorý vznikne v súvislosti s výkonom stavebných úprav je povinný nájomca hrobového miesta bezodkladne vyviezť z areálu cintorína na vlastné náklady. Je vyslovene zakázané likvidovať stavebný odpad odpratávaním do kontajnerov nachádzajúcich sa v areáli cintorína.

Kontakt:
Mgr. Karol Karcol – správca pohrebiska
0908 052 941
043 5896 133
karol.larcol@zazriva.com