Oznámenie emailovej adresy – žiadosť o hlasovací preukaz

OZNÁMENIE

emailovej adresy

                    

Na základe § 46 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Oznamujeme

 emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, konaných dňa 29. februára 2020.

podatelna@zazriva.com

JUDr. Matúš Mních v.r.
starosta obce Zázrivá

                                                                                               

Poznámka:

  • 46 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

„Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb. Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce. Žiadosť musí obsahovať:

  1. údaje o voličovi podľa § 9 ods. 3,
  2. korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.“

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu