Oznámenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

OZNÁMENIE emailovej adresy

Na základe § 46 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Oznamujeme

emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, konaných dňa 16. marca 2019

podatelna@zazriva.com

JUDr. Matúš Mních
starosta obce Zázrivá

Poznámka:
§ 46 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
„Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb. Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce. Žiadosť musí obsahovať:
a) údaje o voličovi podľa § 9 ods. 3,
b) korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.“