Oznámenie o predložení správy o doterajšom hospodárení a žiadosť o predloženie pripomienok k správe a požiadaviek na vyhotovenie PSL

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva ( ďalej OU Z4 OOP ) Vám oznamuje, že dňa 26.02.2021 bola vyhotoviteľom programu starostlivosti o lesy – Slovenskou lesníckou spoločnosťou a.s. Banská Bystrica predložená správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy (ďalej len správa) pre lesný celok Paráč.

Lesný celok bol určený rozhodnutím OU ZA OOP c. OU-ZA-OOP4-2020/050432/SCH zo dňa 15.12.2020. Lesný celok Paráč zasahuje do okresov Námestovo a Dolný Kubín a do lesného celku patria celé katastrálne územia: Oravská Lesná, Lomná a časť katastrálnych území: Hruštín, Zázrivá a Zákamenné.

V súlade s § 41 ods. 8 zákona c. 326/2005 Z. z. o lesoch vyznení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že správa je prístupná v elektronickej podobe na:

https://drive.google.com/drive/folders/1hKMEPB2ubuRZUgWAVcKWs23ocJz_ir4K

tiež si ju môžete vyžiadať v elektronickej podobe alebo písomne na adrese:
Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina,
emailom na adrese martin.schestag@minv.sk, 
telefonicky 041/5517414, 0902921640

Celé znenie oznamu v nasledovnom linku tu: oznámenie o predložení správy PARÁČ