POMOC OBETIAM – trestných činov

Stali ste sa obeťou trestného činu?

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, ktorá vytvára aj nové podmienky pre páchanie trestnej činnosti a nárasť počtu občanov, ktorí sa môžu stať obeťami trestných činov si Vás dovoľujeme informovať o existencii a dostupnosti informačných kancelárii pre obete trestných činov.

Informačné kancelárie sú prevádzkované prostredníctvom odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR a nachádzajú sa na okresných úradoch/klientskych centrách v každom krajskom meste. V informačnej kancelárii sú k dispozícii zamestnanci Ministerstva vnútra SR, ktorých úlohou je poskytovanie základných informácií obetiam a potencionálnym obetiam trestných činov a v prípade potreby sprostredkovanie poskytnutia služieb v oblasti právneho usmernenia a podpory, psychologickej pomoci a sociálneho poradenstva. Služby informačnej kancelárie sú všetkým klientom poskytované bezplatne a diskrétne.

Pomoc a usmernenie nájdete v informačných kanceláriách v každom krajskom meste

Konkrétne prípady – po rozkliknutí nasledujúceho linku sa dozviete: https://prevenciakriminality.sk/p/konkretne-pripady
Čo konkrétne služby informačných kancelárií zahŕňajú?
Kto sú obete, aké majú problémy a čo im vieme ponúknuť?

Kontaktné miesta
Informačná kancelária Žilina
Janka Kráľa 4, 010 01 Žilina
041/511 74 25 alebo 0908 796 256
veronika.kozarcova@minv.sk

Informačná kancelária Banská Bystrica
Štefánikovo nábrežie 7, 974 01 Banská Bystrica
0961/605 790 alebo 0908 734 357
monika.cibulova@minv.sk

Informačná kancelária Bratislava
Tomášikova 46, 831 03 Bratislava
0961/046 014 alebo 0908 794 281
miroslav.schlesinger@minv.sk

Informačná kancelária Trnava
Kollárova 8, 917 01 Trnava
033/5564709 alebo 0908 796 448
robert.frimmel@minv.sk

Informačná kancelária Nitra
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
037/6549324 alebo 0904 650 830
valeria.domaracka@minv.sk

Informačná kancelária Trenčín
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
032/74 11 250 alebo 0908 799 580
edita.kucejova@minv.sk

Informačná kancelária Prešov
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
051/7082458 alebo 0908 796 810
martin.jurica@minv.sk

Informačná kancelária Košice
Komenského 52, 040 01 Košice
055/6001445 alebo 0908 734 961
katarina.frimmerova2@minv.sk

Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti predstavuje cieľavedomé pôsobenie štátu, vládnych organizácií, cirkví, občianskych združení, podnikateľských subjektov a vzdelávacích inštitúcií pri zvyšovaní povedomia obyvateľstva, ktoré má prispieť k tomu, aby sa obyvatelia nestali páchateľmi alebo obeťami trestných a iných protispoločenských činov.
Cieľom prevencie kriminality je predchádzať kriminalite a inej protispoločenskej činnosti, tak, aby sa spoluprácou zainteresovaných subjektov darilo zvyšovať kvalitu života a pocitu bezpečia všetkých občanov. Na dosiahnutie tohto cieľa je dôležité odstraňovať príležitosti pre trestnú a inú protispoločenskú činnosť. Z dôvodu medzinárodných záväzkov štátu, ale aj z dôvodu spoločenskej objednávky občianskej spoločnosti sú stanovené nasledovné priority prevencie kriminality:
1. znižovanie miery a závažnosti kriminality a inej protispoločenskej činnosti (najmä: závažná a organizovaná trestná činnosť; obchodovanie s drogami; počítačová kriminalita; obchodovanie s ľuďmi; sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia; hospodárska a majetková trestná činnosť, korupcia; obchodovanie so zbraňami a cezhraničná trestná činnosť; násilie na ženách);
2. zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí (začleňovanie prevencie kriminality do koncepcií rozvoja krajov a obcí; zvyšovanie kvality sociálnych vzťahov; zvyšovanie pocitu bezpečia obyvateľov a návštevníkov);
3. eliminácia sociálne patologických javov v rizikových skupinách (deti a mládež ohrozené kriminalitou a sociálne patologickými javmi; rodina; seniori; sociálne vylúčené komunity, t. j. nezamestnaní, bezdomovci, zdravotne a telesne postihnutí, osoby prepustené z výkonu trestu; prvopáchatelia trestných činov; recidivisti);
4 eliminácia propagácie kriminality a inej protispoločenskej činnosti prostredníctvom všetkých druhov médií (film, televízia, rozhlas, internet, tlačoviny).