Ponuka zamestnania – sociálny pracovník

Centrum sociálnych služieb, Andreja Hlinku 234/8, 013 06 Terchová V zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Názov pracovnej funkcie: sociálny pracovník

Náplň práce: Sociálna práca zameraná na pomoc občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii a na voľbu postupov riešenia sociálnej pomoci občanovi pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a poskytovanie základného poradenstva v zariadení sociálnych služieb.

Kvalifikačné predpoklady a kritériá:
– VŠ I. stupňa – sociálna práca
– VŠ II. stupňa – sociálna práca

Výkonu práce: Centrum sociálnych služieb, A. Hlinku 234/8, 013 06 Terchová a Pracovisko Zázrivá, Havrania 35, 027 05 Zázrivá

Platové podmienky: mzdové ohodnotenie podľa zákona č. 553/2003 Z. z – Zákon o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 757,50 €

Dátum nástupu: 01. 05. 2021

Práca na zmeny: jednozmenná

Pracovný pomer: doba určitá, s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.
Predloženie písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Kontakt: martina.lasutova@vuczilina.sk, 0907 611 581 – riaditeľka CSS Terchová, 041 /5695 203 personálne oddelenie