Povinnosť samospráv informovať verejnosť o smogovej situácii

Dňa 1. júla 2023 nadobudol účinnosť zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon okrem iných ustanovení rieši aj informovanie verejnosti a výstrahu obyvateľstva pri mimoriadnych situáciách. Na tento účel slúži smogový varovný systém, ktorý prevádzkuje poverená organizácia – Slovenský hydrometeorologický ústav.

Pri identifikácii smogovej situácie podľa aktuálneho stavu do 4 hodín vydá:

  1. upozornenie na vznik smogovej situácie,
  2. výstrahu pred závažnou smogovou situáciou,
  3. upozornenie na pretrvávanie smogovej situácie,
  4. upozornenie na pretrvávanie závažnej smogovej situácie,
  5. oznámenie o zrušení výstrahy pred závažnou smogovou situáciou,
  6. oznámenie o pominutí smogovej situácie,

a bezodkladne o týchto situáciách informuje :

  1. Ministerstvo vnútra SR, ktoré prostredníctvom informačného systému civilnej ochrany vyrozumie okresnú úrady v sídle kraja, okresné úrady, samosprávne kraje, obce, ktoré môžu byť dotknuté oznámením alebo výstrahou,
  2. Ministerstvo zdravotníctva SR,
  3. Slovenskú inšpekciu životného prostredia,
  4. Verejnoprávne médiá a verejnosť prostredníctvom svojho webového sídla.

Podľa ustanovenia § 12 ods. 9 zákona, dotknutá obec a samosprávny kraj sú povinné informovať verejnosť o vzniknutej smogovej situácii bezodkladne, najneskôr však do šiestich hodín od doručenia informácie o smogovej situácii zo systému civilnej ochrany. Obec a samosprávny kraj sú povinné zverejniť informáciu v nezmenenom znení, spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, miestnom rozhlase alebo televízii a na svojom webovom sídle.

V prípade, ak si obec alebo samosprávny kraj nesplní ustanovenú povinnosť, teda informovať bezodkladne verejnosť o vzniknutej smogovej situácii vo svojom územnom obvode, okresný úrad v sídle kraja im môže, ako osobe zodpovednej za informovanie verejnosti počas smogovej situácie, v rámci správneho konania podľa § 55 ods. 12 zákona uložiť pokutu od 100 € do 1000 €.

Informácie o kvalite ovzdušia sú zverejňované na webových sídlach Slovenského hydrometeorologického ústavu a Ministerstva životného prostredia SR:

Podrobnejšie informácie nájdete v liste adresovanom samosprávam – na stiahnutie v PDF

Zázrivá