Pozvánka na ustanovujúce zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá  ustanovujúce  zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň:

5.12.2014  /piatok/   o 15.30 hod.  v kultúrnom dome  v prisálí v Zázrivej.
s týmto programom:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
6. Vystúpenie novozvoleného starostu.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
9. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, inventarizačnej komisie, prípadne ďalších komisií.
10. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
11. Diskusia.
12. Schválenie uznesenia.
13. Záver.

JUDr.  Matúš  Mních, v. r.
starosta  obce  Zázrivá

Pozvánka na ustanovujúce  zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej