Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň:

23. 09. 2016 /piatok/ o 16.00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej.

s týmto programom:
1.  Otvorenie zasadnutia.
2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3.  Voľba návrhovej komisie.
4.   Čerpanie  rozpočtu obce za rok 2016.
5.   Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov.
6.  Interpelácie poslancov.
7.  Diskusia.
8.  Schválenie uznesenia.
9.  Záver.

JUDr. Matúš Mních, v. r.
starosta obce Zázrivá

Stretnutie s piesňou