Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň:

08.  12.  2016  / štvrtok /   o 15. 00 hod.  na obecnom úrade v Zázrivej

s týmto programom:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov.
5. Stanovisko hl. kontrolóra k programovému rozpočtu obce Zázrivá na roky 2017 – 2019.
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
7. Programový rozpočet obce Zázrivá na roky 2017 – 2019.
8. Interpelácie poslancov.
9. Diskusia.
10. Schválenie uznesenia.
11. Záver.

JUDr. Matúš Mních, v. r.
starosta obce Zázrivá

100_1192