POZVÁNKA NA ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň:
24. 03. 2017 / piatok / o 16. 00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej.

s týmto programom:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov.
5. Interpelácie poslancov.
6. Diskusia.
7. Schválenie uznesenia.
8. Záver.

JUDr. Matúš Mních, v. r.
starosta obce Zázrivá


inverfzia_2017