POZVÁNKA NA ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zazriva

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň:
23. 02. 2018 / piatok / o 16. 00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej.

s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Voľby hlavného kontrolóra obce Zázrivá.
5. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov.
6. Diskusia.
7. Interpelácie poslancov.
8. Schválenie uznesenia.
9. Záver.

Ako kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Zázrivá máte právo vystúpiť na tomto rokovaní obecného zastupiteľstva v rámci bodu „ Voľby hlavného kontrolóra obce Zázrivá „ v časovom rozsahu cca 5 minút.

JUDr. Matúš Mních, v. r.
starosta obce Zázrivá

100_1192