Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň:

19.12.2014 / piatok / o 15. 30 hod. na obecnom úrade v Zázrivej.

s týmto programom:
1.   Otvorenie zasadnutia.
2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3.   Zloženie sľubu novozvoleného poslanca obecného zastupiteľstva.
4.   Voľba  návrhovej  komisie.
5.   Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov.
6.   Voľba člena Rady materskej školy Zázrivá z poslancov OZ.
7.   Interpelácie poslancov.
8.   Diskusia.
9    Schválenie uznesenia.
10.  Záver.

JUDr. Matúš Mních, v. r.
starosta obce Zázrivá

Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva